แนวทางการศึกษา

All human excellence is but comparative. There may be persons who excel us, as much as we fancy we excel the meanest.

— Samuel Richardson

ขอต้อนรับนักศึกษาสู่วิชา น.๗๘๖ กฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ ในส่วนของผม ด้วยความยินดี

วิชา น.๗๘๖ เป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่งของสาขาวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาวิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาขอบเขตและวิวัฒนาการของกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทยกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการและฝ่ายบริหาร รวมทั้งภาคเอกชนและประชาชน ในการคุ้มครองและอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษาวิชา น.๗๘๖ ในส่วนของผมมีวัตถุประสงค์หลักเจ็ดประการ กล่าวคือ เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการ

 • ทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับการเปรียบเทียบกฎหมาย
 • ศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยการเปรียบเทียบกฎหมาย
 • ผลิตงานเขียนวิชาการคุณภาพสูง เช่น บทความหรือรายงานการศึกษา
 • สื่อสาร แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอผลงานวิชาการ ร่วมและควบคุมการประชุม การอภิปรายหรือการสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลหรือข่าวสารคุณภาพสูง จากแหล่งและในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา หนังสือ บทความ เอกสารประเภทอื่น ๆ หรือข่าว ทั้งที่จัดพิมพ์บนกระดาษและที่เผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ
 • รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้อย่างเป็นระบบ และ
 • นำข้อมูลหรือข่าวสารที่ศึกษาหรือค้นคว้าได้ หรือที่รวบรวมหรือจัดเก็บไว้ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เอกสารประกอบการศึกษา

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหนังสือหรือตำราว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบโดยตรง อย่างไรก็ตาม หนังสือและเอกสารดังมีรายช่ือต่อไปนี้เป็นเอกสารว่าด้วยกฎหมายเปรียบเทียบที่ค่อนข้างทันสมัย น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชา น.๗๘๖

หนังสือที่นักศึกษาควรศึกษา ได้แก่

 • Peter de Cruz, Comparative law in a changing world (3rd ed, 2007).
 • H Patrick Glenn, Legal traditions of the world (3rd ed, 2007).
 • Pierre Legrand and Roderick Munday (eds), Comparativer legal studies: traditions and transitions (2003).
 • Werner Menski, Comparative law in a global context (2007).
 • Esin Örücü and David Nelken, Comparative law: a handbook (2007).

นักศึกษาสามารถศึกษาหรือยืมหนังสือดังกล่าวมานี้ได้จากหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ หรือห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ แล้วแต่กรณี

นอกจากนั้น ยังมีบทความในวารสารกฎหมายต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้จากระบบห้องสมุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HeinOnline

Macquarie journal of international and comparative environmental law  น่าจะเป็นวารสารฉบับเดียวที่พยายามตีพิมพ์บทความว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบโดยเฉพาะ อยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่ Environmental law alliance worldwide  ก็เป็นแหล่งบทความว่าด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน

WorldLIIAsianLIIAustLII, BAILII, CanLII, CommonLII, droit.org, EUR-Lex, HKLII, IRLII, LAWPHiL, LII, LII of India, NZLII, PACLII, SAFLII, ULII คือเว็บไซต์สำหรับค้นคว้ากฎหมายชองประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ ในขณะที่ SSRN เป็นเว็บไซต์รวบรวมผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่ดี

กำหนดการศึกษา

สำหรับภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการบรรยายวิชา น.๗๘๖ ที่ห้อง ๓๒๑ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ น.

ผมเป็นผู้บรรยายและดูแลการศึกษาสำหรับแปดสัปดาห์แรก กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้2559 classes.001.png

อนึ่ง ดร.รัชดาพร นิ่มพงษ์ศักดิ์ เป็นผู้บรรยายและดูแลการศึกษาสำหรับแปดสัปดาห์หลัง กล่าวคือ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ผมขอแนะนำว่านักศึกษาควรศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองก่อนร่วมการศึกษาแต่ละครั้ง

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษาวิชา น.๗๘๖ ในส่วนของผม มีคะแนนทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)
 • การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย (๙ คะแนน)
 • การเสนอรายงานการศึกษา (๒๕ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยาย (๑๖ คะแนน)

การมีส่วนร่วมในห้องบรรยายประกอบด้วยการเข้าห้องบรรยาย (๔ คะแนน) และการร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย (๑๒ คะแนน)

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์แรก นักศึกษาแต่ละคนที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด จะได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” ๐.๕ คะแนน สำหรับการเข้าห้องบรรยายครั้งนั้น ๆ อนึ่ง นักศึกษาแต่ละคนอาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” เพิ่มเติมอีก ๑.๕ คะแนน หากผมพอใจว่านักศึกษาแต่ละคนเช่นว่านั้นมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม

ในการบรรยายแต่ละครั้งของแปดสัปดาห์แรก นักศึกษาที่เข้าห้องบรรยายและลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนดอย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถทำให้ผมพอใจได้ว่าตนมีส่วนร่วมในการบรรยายครั้งนั้น ๆ อันเหมาะสม นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับเฉพาะคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คำแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้นเท่านั้น จะไม่ได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายครั้งนั้น ๆ เลย

นักศึกษาที่มิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด อาจได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) สำหรับการบรรยายแต่ละครั้งที่ตนมิได้เข้าห้องบรรยายหรือมิได้ลงชื่อในแบบพิมพ์ที่ผมกำหนด หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือแสดงเหตุผลอันสมควรต่อผมโดยไม่ชักช้าและผมเห็นว่านักศึกษาผู้นั้นมีเหตุผลอันสมควรจริง

นักศึกษาที่ได้รับคะแนน “การเข้าห้องบรรยาย” (๐.๕ คะแนน) ตามวรรคก่อน อาจได้รับคะแนน “การร่วมกิจกรรมในห้องบรรยาย” (๑.๕ คะแนน) เพิ่มเติมด้วย หากได้ยื่นหลักฐานเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้าแสดงให้ผมพอใจได้ว่านักศึกษาผู้นั้นมีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาสำคัญของการบรรยายครั้งนั้น ๆ เป็นอย่างดี

การเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย (๙ คะแนน)

ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ นักศึกษาแต่ละคนต้องไปพบผมเพื่อทำความตกลงกันให้เป็นที่ยุติว่าตนต้องการเสนอรายงานการศึกษาหัวข้ออะไรและมีเค้าโครงอย่างไร

นักศึกษาที่ได้ทำความตกลงกับผมจนเป็นที่ยุติแล้วต้องส่ง “เค้าโครงรายงานการศึกษา” ให้แก่ผมโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชม จัดเก็บหรือพิมพ์เค้าโครงรายงานการศึกษาที่ผมได้รับไว้แล้วได้ภายใต้รายการ “งานและคะแนน”

ในแต่ละสัปดาห์ของสัปดาห์ที่หก สัปดาห์ที่เจ็ดหรือสัปดาห์ที่แปด กล่าวคือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ หรือวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน หรือวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาแต่ละคนต้องผลัดเปลี่ยนกันเสนอ “ร่างรายงานการศึกษา” ตามหัวข้อและเค้าโครงที่ทำความตกลงไว้กับผมตามวรรคก่อน ในห้องบรรยาย

นักศึกษาแต่ละคนควรใช้เวลาเสนอร่างรายงานการศึกษาไม่เกินสิบห้านาที

เป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการเสนอ “ร่างรายงานการศึกษา” ทุกฉบับ ไม่ว่าด้วยการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การถามคำถาม การวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะหรือการอื่นใด อันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาร่างรายงานการศึกษาแต่ละฉบับนั้น ๆ ให้เป็นรายงานการศึกษาที่ดีต่อไป

ผมจะประเมินคุณภาพการมีส่วนร่วมของนักศึกษาแต่ละคนตามวรรคก่อน และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนการมีส่วนร่วมในห้องบรรยายสำหรับนักศึกษาแต่ละคนนั้นด้วย

กำหนดการเสนอร่างรายงานการศึกษาในห้องบรรยาย

๒๒ กันยายน

 • เริงชัย เรืองศรี (กฎหมายป่าไม้: ศึกษาเปรียบเทียบไทยและจีน)
 • วิชชุตา จีระเสมานนท์ (การนำหลักการ green building มาปรับใช้กับมาตรการทางกฎหมายเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของอาคาร: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา)
 • ณัฐ จิตนพิทักษ์กุล (มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชน: SLAPP เปรียบเทียบกฎหมายอเมริกา อังกฤษ และฟิลิปปินส์)
 • กฤตย ธาดาบดินทร์ (การควบคุมโฆษณาสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม: ศึกษาเปรียบเทียกฎหมายยุโรป)
 • กานต์สิริ โรจนวีระ (การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์อุทกภัย: ศึกษาเปรียบเทียบประเทศอังกฤษ)

๒๙ กันยายน

 • พัชรนันท์ รักพงษ์ไทย (เปรียบเทียบกฎหมายในการส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยจากครัวเรือนประเภทพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ (ประเทศญี่ปุ่น และเยอรมัน))
 • วันทิตา อบสุวรรณ (มาตรการเสริมโทษทางอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ไทย-ออสเตรเลีย)
 • ศุภเดช เต็มรัตน์ (มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์: ศึกษากรณีโซลาร์ฟาร์ม)
 • อานันท์ รัตนเจียเจริญ (มาตรการทางกฎหมายในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์ปา)
 • อิศรา ยอดทอง (ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดซ้ำในคดีอาญาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)

๖ ตุลาคม

 • สุปวีณ์ กรดเสือ (บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในชุมชนเมือง)
 • พิชามญช์ เครือชัยพินิต (มาตรการควบคุมการปนเปื้อนในอาหารที่มาจากสัตว์: เปรียบเทียบสหภาพยุโรป)
 • ชมพร รักษาเกียรติศักดิ์ (มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูดินจากการปนเปื้อน: ศึกษาเปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา)
 • จรัญยา กิติไพศาลนนท์ (พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในคดีสิ่งแวดล้อม)

การเสนอรายงานการศึกษา (๒๕ คะแนน)

นักศึกษาแต่ละคนต้องเสนอ “รายงานการศึกษา” ที่ตนได้พัฒนาจากร่างรายงานการศึกษาที่ได้เสนอไว้ข้างต้นต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

รายงานการศึกษาที่ส่งล่าช้ากว่ากำหนดตามวรรคก่อน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ได้รับคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (๒๕ คะแนน) เลย

“รายงานการศึกษา” ตามวรรคก่อน ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า ๒๐ หน้าและไม่เกิน ๒๕ หน้า จำนวนหน้าที่ขาดหรือเกินไปจากที่กำหนดนี้จะถูกหักออกจากคะแนน “การเสนอรายงานการศึกษา” (๒๕) คะแนน ที่นักศึกษาทำได้ หน้าละหนึ่งคะแนน

เนื่องจาก “รายงานการศึกษา” มีความยาวไม่มาก จึงไม่ต้องทำปกและเย็บเล่ม เพียงเย็บด้วยลวดที่มุมบนด้านซ้ายเท่านั้น นอกจากนั้น ก็ไม่ต้องแบ่งออกเป็นบท ๆ เพียงแสดงหัวข้อตาม “เค้าโครงรายงานการศึกษา” หรือตามความเหมาะสม ก็นับว่าเพียงพอแล้ว อีกทั้งยังไม่ต้องทำสารบัญหรือบรรณานุกรมอีกด้วย ส่วนเอกสารแนบหรือภาคผนวกให้มีได้เฉพาะกรณีจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น

งานและคะแนน

ผมขอให้นักศึกษาหมั่นติดตามความเคลื่อนไหวของคะแนนและงานต่าง ๆ ของตนจากรายการ “งานและคะแนน” และหากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับคะแนนหรืองานของตน ขอให้ติดต่อสอบถามกับผมโดยไม่ชักช้า

Advertisements